GALERIA SZTUKI TEST

Regulamin

 I. Definicje 

§ 1

W niniejszym regulaminie galerii artgallerytest.com zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca” –

Galeria sztuki TEST Krystyna Bończa Pióro, UL.Łaciarska 59b, 50-105 Wrocław, nip-8970018884, adres e-mail: kontakt@artgallerytest.com,
b. „Galeria” – internetowa Galeria sztuki TEST znajdująca się na stronie internetowej http://www.artgallerytest.com oraz jej podstronach,
c.  „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta lub bez zakładania konta w Galerii złożyła zamówienie ; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Galerii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia ogólne 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Galerii, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży dzieł sztuki znajdujących się w asortymencie Galerii za ceny podane na jej odpowiednich podstronach.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Galerii, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661[1]  Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. 

§ 4

Zdjęcia i opisy dzieł sztuki oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Galerii stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub dysponentów praw autorskich do utworów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub dysponenta praw autorskich może stanowić naruszenie praw autorskich.   

§ 5

Ceny dzieł sztuki znajdujących się w asortymencie Galerii są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Galerii, cen dzieł sztuki, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych dzieł sztuki.

Podane w Galerii ceny nie obejmują kosztów wysyłki.  

§ 6

Dokonanie zakupu w Galerii może nastąpić po założeniu Konta, a także bez założenia Konta, przez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.   

§ 7

Galeria realizuje zamówienia na terenie Polski, a także poza granicami Polski. Zamówienia zagraniczne są realizowane w oparciu o indywidualne ustalenia z Klientem przeprowadzone w drodze elektronicznej, obejmujące w szczególności wysokość kosztów wysyłki.

§ 8

Do korzystania z Galerii nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 28-30  Regulaminu. 

§ 9

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia 

§ 10

1.    Sprzedaż dzieł sztuki odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, kontaktując się z Galerią za pośrednictwem poczty e-mail: galeriasztukitest@gmail.com lub telefonicznie +48 504528780.

2.    Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

§ 11

1.    W celu zawarcia umowy sprzedaży dzieła sztuki ze Sprzedawcą, Klient po wyborze dzieła sztuki winien kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Dzieła sztuki znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych dzieł sztuki, usunięcia znajdujących się tam dzieł sztuki, a także rezygnacji ze składanego zamówienia.

2.    Po dodaniu do koszyka wszystkich dzieł sztuki, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Koszyk”. Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. 

3.    Po weryfikacji koszyka należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”. Na tym etapie Klient wybiera adres dostawy oraz ma możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym. 

 4.    Następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności, które są wskazane w paragrafie poniższym. 

5.    Wskazane w koszyku dzieła sztuki wraz z podaniem ich cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych dzieł sztuki. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” akceptuje ofertę Sprzedawcy, co skutkuje zawarciem umowy. Następnie, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem warunków zawartej umowy. 

6.    W przypadku wyboru sposobu płatności: „Szybki przelew online PayU” , Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu operatora systemu PayU . Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.  

 V. Dostawa i płatności

 § 12

1.    Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, szybki przelew online PayU. Dopuszczalną formą sposobu dostawy jest przesyłka kurierska oraz przesyłka Pocztą Polską.

2.    Klient powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3.    Koszty związane z realizacją płatności i dostawą dzieła sztuki ponosi Klient. Koszt dostawy wynosi 20zł, przy czym w razie zamówienia o wartości przekraczającej 200 zł, koszt dostawy będzie obciążał Sprzedawcę. Koszt wysyłki dzieła sztuki za granicę jest ustalany indywidualnie. W tym celu, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się z Galerią za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

4.    Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.

§ 13

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi oraz certyfikat autentyczności (nie dotyczy rękodzieła).

§ 14

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

 VI. Zwroty i reklamacje

 § 15

1.    Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.    Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

8.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.  Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 16

1.    Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad.

2.    Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: galeriasztukitest@gmail.com lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu 504528780 , bądź w inny sposób. 

3.    W reklamacji należy podać dane Klienta, oznaczenie zamówienia (tj. dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4.    Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.  

 VIII. Dane osobowe 

§ 17

1.    Klient w celu skorzystania z usług Galerii, tj. założenia Konta,  korzystania z usługi newsletter oraz złożenia zamówienia, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji ze Sprzedawcą Klient może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi.

2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług oferowanych w Galerii. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

3.    Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Począwszy od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 18

1.    Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2.    Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.    Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Galerii, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, operatorzy płatności, dostawcy usług kurierskich i pocztowych, biura rachunkowe, podmioty zajmujące się obsługą IT Galerii.

§ 19

1.    Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.

2.    Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.    Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 20

1.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Galerii oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy oraz jego usług.

2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest r. art. 6 ust. 1 lit. b, c lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz badanie opinii.

3.    Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podany adres e-mail  informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 21

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.

§ 22

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 23

1.    Galeria korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

2.    Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Klienta w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Klienci z niego korzystają.

3.    Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

4.    Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

5.    Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

X. Pliki cookies

§ 24

1.    Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wydawcy lub innych podmiotów.

2.    Sprzedawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Galerii, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Sprzedawca podmiotów.

3.    Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Galerii do preferencji danego Klienta, marketingowych (w tym remarketingu internetowego) oraz zapewnienia prawidłowego działania Galerii, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 25

1.    Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.

2.    Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

3.    Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 

·         Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

·         Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

·         Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

·         Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

§ 26

Sprzedawca informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Galerii lub przerwanie sesji po zalogowaniu. 

 VIII. Zmiany regulaminu

§ 27

1.    Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych z Galerią,
b. zmian sposobów dostawy lub płatności,
c. modyfikacji ścieżki zakupowej,
d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych. 

1.    W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Galerii adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

2.    Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 20 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

3.    Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu. 

IX. Postanowienia końcowe

 § 28

W trakcie korzystania z Galerii oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 29

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 30

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.artgallerytest.com 

UWAGA, regulamin jest chroniony prawem autorskim, a jego nieuprawnione kopiowanie będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, skutkujący odpowiedzialnością odszkodowawczą.